Všeobecné obchodní podmínky

 

ČÁST I. – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

Preambule
Článek I. – Obecná ustanovení
Článek II. – Uzavření kupní smlouvy
Článek III. – Práva a povinnosti prodávajícího
Článek IV. – Práva a povinnosti kupujícího
Článek V. – Dodací a platební podmínky
Článek VI. – Kupní cena
Článek VII. – Nabytí vlastnictví a přechodu nebezpečí škody na zboží
Článek VIII. – Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)
Článek IX. – Ochrana osobních údajů
Článek X. – Odstoupení od kupní smlouvy
Článek XI. – Alternativní řešení sporů
Článek XII. – Soubory cookies
Článek XIII. – Služba Ověřeno zákazníky
Článek XIV. – Závěrečná ustanovení

ČÁST II. – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ

Preambule
Článek I. – Obecná ustanovení
Článek II. – Uzavření kupní smlouvy
Článek III. – Práva a povinnosti prodávajícího
Článek IV. – Práva a povinnosti kupujícího
Článek V. – Dodací a platební podmínky
Článek VI. – Kupní cena
Článek VII. – Nabytí vlastnictví a přechodu nebezpečí škody na zboží
Článek VIII. – Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)
Článek IX. – Ochrana osobních údajů
Článek X. – Odstoupení od kupní smlouvy
Článek XI. – Soubory cookies
Článek XII. – Služba Ověřeno zákazníky
Článek XIII. – Závěrečná ustanovení

 

 

ČÁST I.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

Prodávající:
Obchodní jméno: Foxym s.r.o.
Sídlo: A.Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
IČO: 51286122
DIČ: 2120675227
IČ DPH: SK2120675227
Právní forma: s.r.o.
Zapsán: OR Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, Vložka č. 69322 / L.
Zastoupen: Ing. Peter Rusnák
Emailová adresa: info@foxym.cz
Telefonní číslo: (+420) 770 674 670
Poštovní adresa: A.Mamateja 5147/14, 036 01 Martin, Slovensko
Webová stránka: https://foxym.cz/
Název banky: Fio banka, a.s.
IBAN: CZ16 2010 0000 0023 0178 4290
BBAN: 2301784290/2010
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
Orgán dozoru: Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, Slovensko

(dále jen “Prodávající”)

 

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako “Obchodní podmínky pro spotřebitele”) stanovují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího – spotřebitele (také jako “kupující” nebo “zákazník”), vyplývající z kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.

 

Článek I.

Obecná ustanovení

1.1. Kupujícím se ve smyslu této ČÁSTI I. Obchodních podmínek pro spotřebitele rozumí spotřebitel.

1.2. Spotřebitelem je ve smyslu těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele podle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 o ochraně spotřebitele fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.3. Pro uzavření kupní smlouvy a následné plnění práv a povinností, kupující jako spotřebitel ve smyslu platných právních předpisů poskytne tyto osobní údaje: jméno, příjmení, poštovní a fakturační adresu, mobilní telefonní číslo, e-mailový kontakt, v případě potřeby poskytuje údaje: IČO, DIČ, DIČ DPH.

1.4. Pro uzavření kupní smlouvy a následný vzniklý smluvní vztah bude použito slovenské právo jako tzv. rozhodné právo. Akceptováním těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele bere spotřebitel tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní.

 

Článek II.

Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením resp. akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího Prodávajícím ve formě vyplněné a odeslané objednávky s povinností platby na internetové stránce Prodávajícího (dále jen “Objednávka”).

2.2. Závazné akceptování návrhu bude provedeno Prodávajícím prostřednictvím zaslané elektronické pošty o odeslání objednávky na emailovou adresu kupujícího, kterou zadal při vyplňování objednávky. Prodávající akceptuje objednávku až po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. Závazné akceptování návrhu zaslány elektronickou poštou bude označené jako “Vaše objednávka byla odeslána”.

2.3. Elektronická pošta Prodávajícího, zaslána na emailovou adresu kupujícího po odeslání jeho objednávky, označena jako “Objednávka byla přijata” nemá účinky závazného akceptování návrhu t.j. uzavření kupní smlouvy, ale má pouze informativní charakter. V případě pokud Prodávající před uzavřením smlouvy t.j. před zasláním závazného akceptování návrhu zašle kupujícímu návrh na změnu objednávky, kupní smlouva ve smyslu tohoto návrhu může být uzavřena pouze v případě, že kupující takto pozměněný návrh akceptuje.

2.4. Závazné akceptování návrhu resp. objednávky obsahuje informace zejména o: specifikaci zboží jako předmětu kupní smlouvy, ceně zboží, místě, kde má být zboží dodáno, způsobu doručení zboží apod.

 

Článek III.

Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen zejména:

 1. po uzavření smlouvy t.j. po závazném akceptování objednávky dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
 2. zajistit, aby předmětné zboží splňovalo platné právní předpisy České republiky,
 3. doručit kupujícímu (v elektronické nebo fyzické podobě) veškeré podklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (např. daňový doklad apod.).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího za objednané zboží.

 

Článek IV.

Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen zejména:

 1. uhradit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, včetně nákladů na doručení zboží,
 2. převzít objednané nebo zaplacené zboží,

4.2. Kupující má právo na doručení zboží v množství, kvalitě a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

 

Článek V.

Dodací a platební podmínky

5.1. Prodávající nabízí zboží podle vystavených vzorů v katalozích umístěných na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.

5.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy, pokud se nachází na interním skladu, v co nejkratším možném čase (obvykle 1-3 pracovní dny) od potvrzení objednávky, prostřednictvím přepravce. V případě nepředvídatelných okolností (vyšší moc) se může dodací lhůta prodloužit. O tom je Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího e-mailem. Cena za doručení jedné objednávky na území České republiky je: Výdejní místo Zásilkovna – 79 Kč, Kurýr na adresu – 119 Kč.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce kupujícího, pokud se strany nedohodnou jinak. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, přesto že byl o místě a čase předem prokazatelně informován, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit kromě nákladů na zboží a poštovné i náklady opětovného doručení zboží a to platbou bankovním převodem předem.

5.4. V případě, že Prodávající zajistí dopravu zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, a kupující byl o místě a čase předem prokazatelně informován, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě. Zboží se považuje za převzatý ve smyslu bodu 10.2. těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele.

5.5. Kupující je povinen, za přítomnosti přepravce, zkontrolovat zboží a jeho obal, bezprostředně při jeho dodání. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit přepravci. V případě zjištění poškození zboží nebo jeho obalu při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí přepravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Prodávajícímu může Prodávající po uzavření škodní události s přepravcem poskytnout slevu na zboží, poškození opravit a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží, případně postupovat jiným zákonným způsobem.

5.6. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží Prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek pro spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy a Prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu.

5.7. Kupní cenu může kupující uhradit způsobem zvoleným v objednávce z následujících možností: převodem na účet Prodávajícího, na dobírku, kreditní kartou (platby kartou zprostředkuje platební brána GoPay).

 

Článek VI.

Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě, včetně nákladů na doručení zboží (dále jen “kupní cena”) převodem na účet Prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, nebo kreditní kartou.

6.2. Pokud kupující uhradí Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě podle uzavřené kupní smlouvy, nejpozději však při dodání zboží.

6.4. Pokud kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu za zboží objednané ve smyslu uzavřené kupní smlouvy, kupující může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.

 

Článek VII.

Nabytí vlastnictví a přechodu nebezpečí škody na zboží

7.1. Vlastnické právo objednaného zboží, přechází na kupujícího jeho převzetím na místě dodání určeném v objednávce kupujícího.

7.2. Nebezpečí škody na zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy, přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího resp. osobou jím pověřenou.

 

Článek VIII.

Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího podle tohoto reklamačního řádu.

8.2. Na vyřizování reklamací se vztahují tyto Obchodní podmínky pro spotřebitele.

8.3. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.

8.4. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství a dokladu o koupi. V případě, že se chyba nebude dát odstranit, je Prodávající povinen vyměnit kupujícímu vadné zboží za nové zboží. Pokud Prodávající nebude moci vyměnit zboží za nový, je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží.

8.5. Reklamace vyřizuje Prodávající v pracovních dnech a to osobně, telefonicky nebo písemně. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího v souladu s úst. § 18 odst. 2 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) tak, že doručí zboží do sídla Prodávajícího na adresu Foxym s.r.o., A.Mamateja 5147/14, 036 01 Martin nebo na předem dohodnuté výdejní místo Packeta, spolu s kopií platného dokladu o zakoupení, a vyplněným formulářem na uplatnění reklamace. Podobu formuláře určí Prodávající a jeho vzor umístí na své internetové stránce. Reklamační formulář je možné stáhnout ZDE (kliknutím se zobrazí reklamační formulář). Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit Prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 1. doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace,
 2. doručení reklamovaného zboží,
 3. doručení dokladu o koupi.

Pokud kupující zásilku doručuje poštou nebo přepravní společností, Prodávající doporučuje zásilku se zbožím pojistit. Zboží zasláno na dobírku Prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje zboží vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

8.6. Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané zboží, nebo u určené osoby. Určená osoba může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného výrobku, jinak reklamaci postoupí Prodávajícímu na vybavení.

8.7. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve formě emailové zprávy nebo v jiné písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady zboží. Prodávající je povinen jednat v souladu s právy kupujícího, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku.

8.8. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je Prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona (předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající kupujícího elektronickou formou (e-mail). Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení (dále jen “odborné posouzení zboží”). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

8.9. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.10. Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího kupujícím nevzniká zejména:

 1. nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu (příp. faktury),
 2. uplynutím záruční doby zboží,
 3. mechanickým poškozením zboží způsobené kupujícím,
 4. používáním zboží v nevyhovujících podmínkách,
 5. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 6. neodborným zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
 7. běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží.

8.11. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.12. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.13. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.14. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.15. Záruční opravy, pokud vznikl nárok na uplatnění záruky, jsou bezplatné.

8.16. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.17. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti. Prodávající může vyřídit reklamaci tímto způsobem pouze pokud mu tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

8.18. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.19. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Totéž právo přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

8.20. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.21. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby a vady popsané kupujícím v reklamačním formuláři na uplatnění reklamace.

8.22. Pokud Prodávající vyřídí reklamaci odůvodněným zamítnutím reklamace, a kupující se domnívá, že chyba zboží stále existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

8.23. Výměna zboží za jiné v případě, že kupujícímu nevyhovuje velikost, tvar, typ apod., není možná.

 

Článek IX.

Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající přijal odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR podle pravidel zpracování.

 

Článek X.

Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží”). Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém “kamenném” obchodě. Používání zboží a jeho následné vrácení Prodávajícímu nelze posuzovat jako odzkoušení. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzatý, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

10.3. Odstoupení od smlouvy může kupující uplatnit u Prodávajícího v listinné podobě prostřednictvím správně vyplněného a podepsaného formuláře na odstoupení od smlouvy

– zaslaného poštou na adresu Prodávajícího nebo

– prokazatelně odevzdaného Prodávajícímu (např. e-mailem).

Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout ZDE (kliknutím se Vám zobrazí formulář); po uzavření smlouvy Prodávající zašle vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.

10.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle nebo odevzdá Prodávajícímu správně vyplněný a podepsaný vzorový formulář o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Správně vyplněný a podepsaný vzorový formulář o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí obsahovat údaje v něm požadované, minimálně:

– přesnou specifikaci zboží,

– datum objednání,

– jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů,

– adresa spotřebitele / spotřebitelů,

– číslo účtu na vrácení kupní ceny,

– podpis spotřebitele / spotřebitelů.

10.5. Po odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které mu uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. Prodávající není povinen vrátit dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu doručen vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena bankovním převodem a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího.

10.6. Kupující je povinen zboží spolu s příslušenstvím jako návod, záruční list nebo doklad o zaplacení zaslat zpět na adresu Prodávajícího, nebo jej fyzicky doručit na adresu Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne předání správně vyplněného a podepsaného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na poště nebo osobně odevzdaného Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Pokud zboží posílá kupující poštou, Prodávající ho doporučuje zboží pojistit. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá.

10.7. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující.

10.8. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Pokud kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, Prodávající má vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. Prodávající má právo požadovat od kupujícího náhradu škody. Pokud kupující náhradu škody dobrovolně neuhradí, Prodávající je oprávněn podat vůči kupujícímu žalobu o náhradu takto vzniklé škody na příslušný soud.

10.9. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.10. Pokud kupující nesplní některou z jeho povinností uvedených v tomto Článku X., odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné zaplacené platby kupujícímu; Prodávající má v tomto případě nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nemožnosti plnění kupní smlouvy podle § 575 a násl. Občanského zákoníku. Jako nemožnost plnění je možno posoudit případy jako např. vyprodání zásob výrobce, nedostupnost zboží výrobce, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě nebo ceně určené těmito Obchodními podmínkami pro zákazníkovy pod. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to způsobem jakým kupující cenu uhradil, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.

 

Článek XI.

Alternativní řešení sporů

11.1. Kupující – spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen “návrh”) subjektu alternativního řešení sporů, pokud Prodávající na žádost o nápravu podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů, a to např. Slovenská obchodní inspekce, přičemž kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí.

11.2. Kupující – spotřebitel při podání návrhu postupuje ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy resp. související se spotřebitelskou smlouvou. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20,- Eur. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od kupujícího – spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu; tento poplatek nesmí přesáhnout částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat zaplacení poplatku nejdříve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu.

11.3. Kupující – spotřebitel je oprávněn použít platformu řešení sporů online (dále jen jako “RSO”) na řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující – spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kupující – spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující – spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

 

Článek XII.

Soubory cookies

12.1. S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů. Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek. Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

 

Článek XIII.

Služba Ověřeno zákazníky

13.1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

14.2. Komunikace mezi stranami bude probíhat zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

14.3. Smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a dalšími právními předpisy upravujícími vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem.

14.4. Pokud kupující dá prokazatelný souhlas s těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele a zašle závaznou objednávku, uzavřená kupní smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

 

 

ČÁST II.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELI

Prodávající:
Obchodní jméno: Foxym s.r.o.
Sídlo: A.Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
IČO: 51286122
DIČ: 2120675227
IČ DPH: SK2120675227
Právní forma: s.r.o.
Zapsán: OR Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, Vložka č. 69322 / L.
Zastoupen: Ing. Peter Rusnák
Emailová adresa: info@foxym.cz
Telefonní číslo: (+420) 770 674 670
Poštovní adresa: A.Mamateja 5147/14, 036 01 Martin, Slovensko
Webová stránka: https://foxym.cz/
Název banky: Fio banka, a.s.
IBAN: CZ16 2010 0000 0023 0178 4290
BBAN: 2301784290/2010
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

(dále jen “Prodávající”)

 

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako “Obchodní podmínky pro podnikatele”) stanoví práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího, kterou je osoba, která není spotřebitelem (také jako “kupující”, “podnikatel” nebo “kupující podnikatel”), vyplývající z kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

Článek I.

Obecná ustanovení

1.1. Kupujícím podnikatelem se ve smyslu této části Obchodních podmínek pro podnikatele rozumí každá osoba, která není spotřebitelem. Kupujícím podnikatelem je zejména osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.2. Kupující podnikatel při zadávání objednávky uvede zejména své obchodní jméno, sídlo (místo podnikání), IČO, DIČ, fakturační údaje, telefonní číslo a e-mailový kontakt osoby jednající jménem podnikatele.

1.3. Kupující podnikatel bere na vědomí a je si vědom, že podmínky odstoupení od smlouvy, záruky a samotný postup při reklamaci upraven v těchto Obchodních podmínkách pro podnikatele a podobně jsou odlišné než v Obchodních podmínkách pro spotřebitele.

1.4. Pro uzavření kupní smlouvy a následný vzniklý smluvní vztah bude použito slovenské právo jako tzv. rozhodné právo. Akceptováním těchto Obchodních podmínek pro podnikatele bere podnikatel tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní.

 

Článek II.

Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením resp. akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího Prodávajícím ve formě vyplněné a odeslané objednávky s povinností platby na internetové stránce Prodávajícího (dále jen “Objednávka”).

2.2. Závazné akceptování návrhu bude provedeno Prodávajícím prostřednictvím zaslané elektronické pošty o odeslání objednávky na emailovou adresu kupujícího, kterou zadal při vyplňování objednávky. Prodávající akceptuje objednávku až po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. Závazné akceptování návrhu zaslány elektronickou poštou bude označené jako “Vaše objednávka byla odeslána”.

2.3. Elektronická pošta Prodávajícího, zaslána na emailovou adresu kupujícího po odeslání jeho objednávky, označena jako “Objednávka byla přijata” nemá účinky závazného akceptování návrhu t.j. uzavření kupní smlouvy, ale má pouze informativní charakter. V případě pokud Prodávající předsmluvní t.j. před zasláním závazného akceptování návrhu zašle kupujícímu návrh na změnu objednávky, kupní smlouva ve smyslu tohoto návrhu může být uzavřena pouze v případě, že kupující takto pozměněný návrh akceptuje.

2.4. Závazné akceptování návrhu resp. objednávky obsahuje informace zejména o: specifikaci zboží jako předmětu kupní smlouvy, ceně zboží, místě, kde má být zboží dodáno, způsobu doručení zboží apod.

 

Článek III.

Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen zejména:

 1. po uzavření smlouvy t.j. po závazném akceptování objednávky dodat kupujícímu podnikateli zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
 2. zajistit, aby předmětné zboží splňovalo platné právní předpisy České republiky,
 3. doručit kupujícímu podnikateli (v elektronické nebo fyzické podobě) veškeré podklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (např. daňový doklad apod.).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího podnikatele za objednané zboží.

 

Článek IV.

Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující podnikatel je povinen zejména:

 1. uhradit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, včetně nákladů na doručení zboží,
 2. převzít objednané nebo zaplacené zboží,

4.2. Kupující podnikatel má právo na doručení zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

 

Článek V.

Dodací a platební podmínky

5.1. Prodávající nabízí zboží podle vystavených vzorů v katalozích umístěných na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.

5.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy, pokud se nachází na interním skladu, v co nejkratším možném čase (obvykle 1-3 pracovní dny) od potvrzení objednávky, prostřednictvím přepravce. V případě nepředvídatelných okolností (vyšší moc) se může dodací lhůta prodloužit. O tom je Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího e-mailem. Cena za doručení jedné objednávky na území České republiky je: Výdejní místo Zásilkovna – 79 Kč, Kurýr na adresu – 119 Kč.

5.3. Kupující podnikatel je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce kupujícího podnikatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující podnikatel povinen zboží převzít, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. V případě, že si podnikatel zboží nepřevezme při prvním doručení, přesto že byl o místě a čase předem prokazatelně informován, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit kromě nákladů na zboží a poštovné i náklady opětovného doručení zboží a to platbou bankovním převodem předem.

5.4. V případě, že Prodávající zajistí dopravu zboží kupujícímu podnikateli na místo určené v kupní smlouvě kupujícím podnikatelem, a kupující podnikatel byl o místě a čase předem prokazatelně informován, kupující podnikatel je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě. Zboží se považuje za převzatý, kdy kupující podnikatel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

5.5. Kupující podnikatel je povinen, za přítomnosti přepravce, zkontrolovat zboží a jeho obal, bezprostředně při jeho dodání. V případě, že kupující podnikatel zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit přepravci. V případě zjištění poškození zboží nebo jeho obalu při jeho převzetí kupujícím podnikatelem je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí přepravce.

5.6. Kupující podnikatel je oprávněn v případě nedodání zboží Prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek a po poskytnutí přiměřené lhůty na opětovné doručení zboží, odstoupit od kupní smlouvy a Prodávající je povinen vrátit kupujícímu podnikateli již zaplacenou kupní cenu.

5.7. Kupní cenu může kupující podnikatel uhradit způsobem zvoleným v objednávce z následujících možností: převodem na účet Prodávajícího, na dobírku, kreditní kartou (platby kartou zprostředkuje platební brána GoPay).

5.8. Prodávající neodpovídá kupujícímu podnikateli za opožděné dodání zboží zaviněnou kurýrní službou (nebo udáním nesprávné adresy kupujícího podnikatele), za případné nedodání zboží (vinou dodavatele), za poškození zásilky zaviněné kurýrní službou, nebo poštou (v takovém případě je nutné uplatňovat reklamaci přímo u pracovníka kurýrní služby, nebo na poště).

 

Článek VI.

Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě, včetně nákladů na doručení zboží (dále jen “kupní cena”) převodem na účet Prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, nebo kreditní kartou.

6.2. Pokud kupující podnikatel uhradí Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující podnikatel je povinen zaplatit kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě podle uzavřené kupní smlouvy, nejpozději však při dodání zboží.

6.4. Poplatky a náklady spojené s montáží a přesunů zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a Prodávající tyto služby není povinen kupujícímu podnikateli poskytnout.

6.5. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.

 

Článek VII.

Nabytí vlastnictví a přechodu nebezpečí škody na zboží

7.1. Vlastnické právo objednaného zboží, přechází na kupujícího podnikatele úplným zaplacením kupní ceny.

7.2. Nebezpečí škody na zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy, přechází na kupujícího podnikatele úplným zaplacením kupní ceny objednaného zboží.

 

Článek VIII.

Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

8.1. Prodávající odpovídá za chyby nebo vady (dále také jako “chyby”) zboží. Kupující podnikatel je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího podle tohoto reklamačního řádu.

8.2. Na vyřizování reklamací kupujícího podnikatele se vztahují tyto Obchodní podmínky pro podnikatele.

8.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím podnikatelem od Prodávajícího prostřednictvím internetové stránky elektronického obchodu Prodávajícího.

8.4. Kupující podnikatel má právo uplatnit si u Prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo Prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího.

8.5. Kupující podnikatel je povinen provést prohlídku zboží ihned po převzetí zboží. Pokud tak neučiní, nemůže si úspěšně uplatnit nároky z vad zjištěných po této prohlídce; uplatnit nároky z vad může, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. V takovém případě mu bude zboží vyměněno.

8.6. Během záruční doby má kupující podnikatel právo podat reklamační formulář, avšak až po nebo současně při doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu včetně

– jeho příslušenství,

– dokumentace, návodu a dalších dokladů, které byly nutné k převzetí a k užívání zboží,

– záručním listem, pokud byl dodán výrobcem a

– dokladem o zaplacení zboží, které je předmětem smlouvy,

Reklamační formulář je možné stáhnout ZDE.

8.7. Reklamace vyřizuje Prodávající v pracovních dnech a to osobně, telefonicky nebo písemně na základě doručeného reklamačního formuláře v provozu Prodávajícího. V takovém případě doručí kupující podnikatel spolu se správně vyplněním a podepsaným reklamačním formulářem i zboží včetně příslušenství podle bodu 8.6. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele. Kupující podnikatel je povinen v reklamačním formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího podnikatele k Prodávajícímu hradí kupující podnikatel. Poštovné a jiné poplatky se v rámci reklamačního řízení nevracejí. Prodávající doporučuje kupujícímu podnikateli zásilku s reklamovaným zbožím pojistit. Zboží zasláno na dobírku Prodávající nepřebírá. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.

8.8. Kupující podnikatel je povinen reklamovat chyby nebo vady zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. Na vyřízení reklamace kupujícího podnikatele se nevztahuje 30 denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace pro kupující podnikatele je 60 dní.

8.9. Kupující podnikatel nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl Prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.10. Prodávající může vždy namísto odstranění chyby nebo vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu podnikateli nezpůsobí závažné potíže.

8.11. Nárok na uplatnění záruky předmětu kupní smlouvy kupujícímu podnikateli zaniká:

 1. pokud nebylo předloženo zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu a dalších dokladů, které byly nutné k převzetí a k užívání zboží, záručního listu, pokud byl dodán výrobcem a dokladu o zaplacení zboží, které je předmětem smlouvy,
 2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 3. uplynutím záruční doby zboží,
 4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím podnikatelem,
 5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí na používání zboží,
 6. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 7. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v Slovenské republice,
 8. poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 9. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
 11. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
 12. běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží.

Výše uvedené body nemusí být splněny současně; nárok na uplatnění záruky předmětu kupní smlouvy kupujícímu podnikateli zaniká při naplnění byť jen jednoho bodu.

8.12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění,
 6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, avšak pouze na toto nový zboží.

8.13. Záruční doba je 12 měsíců, pokud není kupující podnikatel pro konkrétní případy seznámen s jinou záruční dobou. Záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s příslušnými podmínkami podle Obchodního zákoníku (§ 429 a násl.). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující podnikatel nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.14. Reklamační řízení zboží začíná dnem, kdy jsou splněny všechny podmínky podle bodu 8.6. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele současně, včetně doručení správně vyplněného a podepsaného reklamačního formuláře kupujícím podnikatelem.

8.15. Pokud jde o chybu, na kterou se vztahuje záruka, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Prodávající s kupujícím podnikatelem dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

8.16. Pokud je dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku, může kupující podnikatel:

 1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné,
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

8.17. Volba mezi nároky uvedenými v bodu 8.16. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele kupujícímu podnikateli náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující podnikatel měnit bez souhlasu Prodávajícího. Pokud se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující podnikatel požadovat dodání náhradního zboží, pokud o to Prodávajícího požádá bez zbytečného odkladu poté, co mu Prodávající oznámil tuto skutečnost. Pokud Prodávající neodstraní vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující podnikatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.18. Pokud kupující podnikatel neoznámí volbu svého nároku ve lhůtě podle bodu 8.17. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.19. Pokud je dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující podnikatel požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Dokud kupující podnikatel neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je Prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu podnikateli vynaložení nepřiměřených nákladů.

8.20. Pokud kupující podnikatel požaduje odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody, pokud se nedohodnou jinak.

8.21. Dokud kupující nestanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu dle předchozího bodu nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může Prodávající oznámit kupujícímu podnikateli, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu poté, co obdržel toto oznámení, neoznámí Prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení lhůty podle bodu 8.20. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele.

8.22. Pokud Prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě vyplývající z bodů 8.20. nebo 8.21. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele, může kupující podnikatel uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, pokud upozorní Prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení lhůty podle bodu 8.20 nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující podnikatel bez souhlasu Prodávajícího měnit.

8.23. Pro účely těchto Obchodních podmínek pro podnikatele je porušení smlouvy podstatné, pokud strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Při pochybnostech se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.

8.24. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v reklamačním formuláři.

8.25. Oprávnění kupujícího podnikatele na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal Prodávajícího o odstranění vady zboží podle těchto Obchodních podmínek pro podnikatele, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně. V případě, že Prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující podnikatel uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

 

Článek IX.

Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající přijal odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR podle pravidel zpracování.

 

Článek X.

Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nemožnosti plnění kupní smlouvy. Jako nemožnost plnění je možno posoudit případy jako např. vyprodání zásob výrobce, nedostupnost zboží výrobce, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu podnikateli ve lhůtě nebo ceně určené těmito Obchodními podmínkami pro podnikatele a pod. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího podnikatele a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to způsobem jakým kupující podnikatel cenu uhradil, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě,

– pokud kupující podnikatel nepřevzal zboží do 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující podnikatel povinen toto zboží převzít, nebo

– pokud kupující podnikatel nezaplatil celou kupní cenu ve lhůtě do 5 pracovních dnů po uplynutí splatnosti.

10.2. Kupující podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit podle Článku VIII. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele a ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

 

Článek XI.

Soubory cookies

11.1. S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů. Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek. Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

 

Článek XII.

Služba Ověřeno zákazníky

12.1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

13.2. Tyto Obchodní podmínky pro podnikatele nabývají účinnosti vůči kupujícímu podnikateli jeho odesláním závazné elektronické objednávky s povinností platby, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

V Martine, dne 20.7.2021